Gdańsk, Al. Grunwaldzka 56
+48 789 200 352
biuro@auxiliavera.com

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jest: Auxilia Vera Sp z o.o., Al. Grunwaldzka 56 lok. 211, 80-241 Gdańsk.
  1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

– dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z firmą AuxiliaVera – zgodnie art. 6 ust 1. lit a) RODO,
– umowa pomiędzy Administratorem danych osobowych a osobą fizyczną, której dane są przetwarzane – zgodnie art. 6 ust 1. lit b) RODO,
– prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę AuxiliaVera lub przez stronę trzecią – zgodnie art. 6 ust 1. lit f) RODO – przetwarzanie powszechnie dostępnych informacji udostępnionych w rejestrach jawnych typu KRS, CEDIG, akta sądowe, REGON oraz takich jak firmowe strony www, portale społecznościowe, materiały reklamowe i marketingowe.

  1. W ramach rekrutacji bezpośredniej, telefonicznej lub mailowej Zleceniobiorca dobrowolnie powierza Administratorowi swoje dane osobowe, w tym zdjęcia, na zasadach i w celu określonym w Umowie, upoważnia Administratora danych do ich przetwarzania oraz przekazywania podmiotom współpracującym z nim wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy.
  1. Administrator danych zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową, Rozporządzeniem RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, wyłącznie w celu realizacji Umowy.
  1. Administrator oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia RODO oraz zobowiązuje się do zabezpieczenia powierzonych mu danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
  1. Zleceniobiorca ma prawo do dostępu do podanych przez siebie danych oraz prawo do ich poprawiania lub usunięcia.
  1. W sprawach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych należy kontaktować się w formie pisemnej na adres: Al. Grunwaldzka 56 lok. 211, 80-241 Gdańsk lub na adres poczty elektronicznej: biuro@auxiliavera.com